Про оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

Наказ МОН N 267 від 28.03.08 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

(втратив чинність на підставі наказу МОН №133 від 18 лютого 2009 року)

№ 267 від 28 березня 2008 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2008 р.
за № 322/15013

Про оприлюднення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (зі змінами) та від 31.12.2005 № 1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2008 № 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за № 73/14764, наказую:

1. Затвердити Порядок оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додається).

2. Затвердити зразок Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (додається).

3. Затвердити Технічний опис Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання згідно з додатком 1.

4. Установити терміни зберігання інформації про результати проведення зовнішнього незалежного оцінювання згідно з додатком 2.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 N 496 "Про затвердження зразка Сертифіката зовнішнього оцінювання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за N 777/12651.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра освіти і науки України Полянського П.Б. та Шинкарука В.Д.

Міністр       І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
28.03.2008 № 267

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2008 р.
за № 322/15013

ПОРЯДОК
оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

1. Результатом зовнішнього незалежного оцінювання особи є кількісна оцінка рівня її навчальних досягнень за бальними шкалами (далі - оцінка) за наслідками проходження педагогічного тестування з предмета оцінювання відповідно до переліку, визначеного Міністерством освіти і науки України.

2. Оцінювання рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється з кожного обраного ним предмета тестування.

3. Оцінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання визначається за підсумками комплексної обробки його бланків відповідей з використанням науково обґрунтованих методів.

4. Оцінка визначається на основі отриманих учасником зовнішнього незалежного оцінювання тестових балів, які інтерпретуються в нормалізованій шкалі 100-200 та (або) критеріальній шкалі 1-12 балів.

5. Оцінка в нормалізованій шкалі 100-200 балів (далі - шкала 100-200 балів) використовується в процесі проведення конкурсів під час вступу до вищих навчальних закладів.

6. Оцінка в критеріальній шкалі 1-12 балів (далі - 12-бальна шкала) виставляється за субтест з тих предметів, результат оцінювання з яких може бути зарахований результатом державної підсумкової атестації в процесі завершення навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.

Субтестом вважається підмножина завдань тесту, яка має деяку цілісність (наприклад, завдання, що відносяться до певної теми чи групи тем, або завдання, призначені для вимірювання деяких характеристик учасника тестування).

7. Порядок обчислення суми тестових балів, що набрав учасник зовнішнього незалежного оцінювання за результатами вирішення тестових завдань, порядок інтерпретації отриманого результату в шкалах 100-200 та 1-12 балів визначаються та оприлюднюються Українським центром оцінювання якості освіти.

8. Процес обробки бланків відповідей учасників зовнішнього незалежного оцінювання, підрахунок суми тестових балів, їх інтерпретація у шкалах 100-200, 1-12 балів здійснюються без будь-яких ознак їхньої персоніфікації.

9. Персоніфікація результатів зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється після завершення обробки всіх бланків відповідей, обрахунку тестових балів кожного з учасників оцінювання, їх інтерпретації в шкалах оцінювання 100-200 та (або) 1-12 балів.

10. Результати зовнішнього незалежного оцінювання формуються Українським центром оцінювання якості освіти у вигляді зведеної електронної бази даних (далі - зведена база даних результатів), до структури якої включаються електронна база реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, база даних з результатами обробки бланків відповідей, інтерпретації кількісних характеристик вирішення тестів у шкалах оцінювання 100-200 та (або) 1-12 балів.

11. Зведена база даних результатів формується окремо з кожного предмета зовнішнього незалежного оцінювання.

12. До електронної бази реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання включається така інформація про особу:

прізвище, ім'я, по батькові учасника зовнішнього незалежного оцінювання;

дата народження;

серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

назва навчального закладу, в якому навчається учасник зовнішнього незалежного оцінювання (лише для учнів та студентів);

серія, номер, дата видачі атестата про загальну середню освіту (для випускників загальноосвітніх навчальних закладів минулих років);

адреса місця постійного проживання;

контактний телефон.

13. Електронна база даних формується Українським центром оцінювання якості освіти. Інформація, уміщена до цієї бази, використовується лише для організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

14. Доступ до бази даних мають лише працівники Українського центру оцінювання якості освіти в спосіб, визначений директором центру.

15. Документом, що засвідчує результати зовнішнього незалежного оцінювання, є Протокол результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Протокол).

16. Протокол формується окремо з кожного предмета зовнішнього незалежного оцінювання відразу після завершення формування зведеної бази даних результатів.

17. Протокол формується у вигляді персоніфікованого реєстру результатів учасників зовнішнього незалежного оцінювання в алфавітному порядку за такими графами:

Прізвище [1].

Ім'я [2].

По батькові [3].

Назва документа, на підставі якого відбувалася реєстрація учасника зовнішнього незалежного оцінювання [4].

Серія документа, зазначеного в графі 4 [5].

Номер документа, зазначеного в графі 4 [6].

Кількість отриманих тестових балів [7].

Оцінка за виконання тесту за шкалою 100-200 балів [8].

Кількість тестових балів, отриманих за субтест [9].

Оцінка за виконання субтесту за шкалою 1-12 балів [10].

Номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання [11].

PIN-код сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання [12].

Номер відомості про видачу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання [13].

Особливі відмітки [14].

18. У разі прийняття регламентною комісією регіонального центру оцінювання якості освіти рішення про анулювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання в Протоколі робиться запис "анульовано".

19. Протокол генерується зі зведеної бази даних результатів та роздруковується поаркушно, після чого брошурується (у разі потреби окремими томами), сторінки нумеруються, прошиваються та скріплюються печаткою Українського центру оцінювання якості освіти.

20. Титульна сторінка Протоколу обов'язково має містити таку інформацію:

назва предмета тестування;

дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

дата генерування протоколу;

кількість персоніфікованих записів з результатами зовнішнього незалежного оцінювання;

алфавітний покажчик тому.

21. Кожний том Протоколу підписується особами, відповідальними за обробку та інтерпретацію результатів зовнішнього незалежного оцінювання, і затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти.

22. За рішенням апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти можуть уноситися зміни до результатів зовнішнього незалежного оцінювання. У такому разі після відмітки про скасування облікового запису в графі 14 Протоколу формується реєстр змін до результатів зовнішнього незалежного оцінювання, який оформляється відповідно до вимог пунктів 13-17 цього Порядку.

23. Результати зовнішнього незалежного оцінювання повідомляються його учасникам за допомогою інформаційних карток у вигляді сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат).

24. Сертифікат виготовляється відповідно до Технічного опису сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, форма якого наведена в додатку 1. Друк Сертифікатів здійснюється після оформлення Протоколу.

25. Вручення Сертифікатів учаснику тестувань здійснюється в закритому індивідуальному конверті за місцем його реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

26. Вручення Сертифікатів учасникам тестувань здійснюється відповідно до відомості, яка формується Українським центром оцінювання якості освіти. Відповідальність за вручення Сертифікатів, ведення відомості про їх вручення покладається на керівника закладу (установи) освіти, у якому здійснювалася реєстрація учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Відомість про вручення, а також невручені Сертифікати повертаються до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 1-го серпня року проведення тестувань.

27. Достовірність Сертифіката гарантується елементами захисту його бланка та можливістю перевірки внесеної до нього інформації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

28. У разі втрати або пошкодження Сертифіката учасник тестування може звернутися з відповідною письмовою заявою до регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем постійного проживання. Виготовлення, облік дублікатів Сертифікатів здійснюються в порядку, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти.

29. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання дійсний для використання до 31 травня року, наступного після проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

30. Поширення та використання інформації про персональні результати проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання без її письмової згоди заборонено. Особи, залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації щодо результатів тестування згідно з чинним законодавством України.

31. Про результати проведення зовнішнього незалежного оцінювання Український центр оцінювання якості освіти щорічно, не пізніше 1 жовтня, надсилає до органів управління освітою відповідну інформацію у вигляді аналітичного збірника (без зазначення персональних даних учасників тестувань).

32. Український центр оцінювання якості освіти може надавати неперсоніфіковану інформацію про результати зовнішнього незалежного оцінювання зацікавленим установам та окремим особам для проведення моніторингових, наукових досліджень.

Директор Департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В.Єресько

Завантажити: MON_267.doc (72.50 Кб.)


28.03.2008

Популярні новини
МОН доручило розпочати прийом учнів до шкіл Міністерство освіти і науки доручило організувати прийом заяв про зарахування до шкіл
У ВР пропонують скасувати норму про 175 навчальних днів Депутати пропонують скасувати норми щодо тривалості навчального року під час воєнного стану
Видатки на освіту в 2022 році скоротили на 14 млрд грн Освітня субвенція місцевим бюджетам у 2022 році буде скорочена майже на 11 млрд гривень
Держава гарантує виплату зарплати всім освітянам Освітянам гарантують забезпечення виплати зарплати або збереження середнього заробітку
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів