Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН № 1042 від 01.11.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1042 від 01 листопада 2010 року

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс рукописів
підручників для учнів 11 класу
загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до законів України "Про загальну середню освіту", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу", постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" та з метою вдосконалення відбору рукописів підручників з навчальних предметів інваріантної складової навчальних планів з українською, російською мовами навчання та навчання мовами національних меншин (крім перекладних) для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів і поліпшення їх якості, наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) організувати проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів та підготовку матеріалів для їх розгляду колегією Міністерства освіти і науки відповідно до цього Положення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки від 31.07.2009 № 710 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.08.2009 за № 798/16814.

4. Наказ та Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, газеті "Освіта України" та розмістити на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
01 листопада 2010 року № 1042

Положення
про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу з відбору рукописів підручників із навчальних предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з українською, російською мовами навчання, навчанням мовами національних меншин (крім перекладних) для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурс).

1.2. Конкурсний відбір рукописів підручників проводиться з метою створення нового покоління підручників для старшої школи та якісного здобуття учнями повної загальної середньої освіти.

1.3. Конкурс проводить Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) на засадах відкритості, прозорості й гласності.

1.4. У Конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи (видавництва, авторські колективи, автори), які мають виключне майнове право на використання твору (далі – Учасники Конкурсу).

1.5. До участі в Конкурсі не допускаються:

 • юридичні особи, які визнані банкрутом або щодо яких порушено справу про банкрутство чи прийнято рішення про припинення дії або скасування державної реєстрації юридичної особи;
 • юридичні та фізичні особи, які подали для участі в Конкурсі неналежним чином або невчасно оформлені документи.

ІІ. Підготовка та оголошення Конкурсу

2.1. Організація та проведення Конкурсу здійснюються відповідно до вимог цього Положення та наказу МОН про оголошення Конкурсу.

2.2. Конкурс оголошується наказом МОН, який містить інформацію про порядок його проведення; строки подання конкурсних матеріалів, їх перелік та вимоги щодо оформлення; перелік навчальних предметів та рівні їх змісту (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) або інтегрованих рівнів (рівень стандарту та академічний рівень; академічний та профільний рівні) або (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин) із зазначенням мови національних меншин; строки розгляду конкурсних матеріалів і визначення переможців; номери контактних телефонів, факсів, режим роботи організаційних служб Конкурсу.

2.3. Організаційні та науково-методичні заходи щодо проведення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН (далі – Інститут).

2.4. Інститут забезпечує:

 • оприлюднення в засобах масової інформації оголошення про Конкурс;
 • реєстрацію, шифрування, дешифрування конкурсних матеріалів та їх конфіденційність;
 • розроблення оцінних листів, інструктивно-методичних матеріалів до складання експертних висновків та заповнення оцінних листів Предметними експертними комісіями Конкурсу (далі – Предметна експертна комісія), встановлення рейтингу кожного рукопису з відповідних навчальних предметів за рівнями їх змісту;
 • розроблення інструктивно-методичних матеріалів для визначення рейтингів рукописів підручників на підставі висновків Предметних експертних комісій, Національної академії наук України (далі – НАН) і Національної академії педагогічних наук України (далі – НАПН);
 • передачу комплектів конкурсних матеріалів для здійснення відповідних експертиз;
 • передачу комплектів конкурсних матеріалів головам відповідних Предметних експертних комісій, інституціям НАН та НАПН для проведення експертиз;
 • надання матеріалів експертиз Учасникам Конкурсу, на їх вимогу, на подані ними рукописи;
 • формування пропозицій щодо персонального складу Предметних експертних комісій та забезпечення належних умов їх роботи;
 • формування пропозицій щодо персонального складу Апеляційної комісії Конкурсу та забезпечення належних умов її роботи;
 • формування пропозицій щодо персонального складу Конкурсної комісії Конкурсу (далі – Конкурсна комісія) та забезпечення належних умов її роботи;
 • зберігання документації, що стосується Конкурсу.

2.5. Інститут спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОН:

 • готує й оприлюднює в засобах масової інформації (газети "Освіта України", "Освіта", "Педагогічна газета" тощо), на офіційних веб-сайтах МОН, Інституту та Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України" оголошення про Конкурс, яке повинно містити таку інформацію: перелік навчальних предметів та рівні їх змісту або інтегрованих рівнів, з яких проводиться Конкурс; основні вимоги щодо оформлення комплектів конкурсних матеріалів; строки, порядок подання та адреса, за якою надсилаються комплекти конкурсних матеріалів; адреса, за якою надсилаються заяви до Апеляційної комісії; строки проведення Конкурсу; строки оголошення (оприлюднення) результатів Конкурсу; номер телефону для довідок з питань Конкурсу;
 • здійснює підготовку матеріалів за підсумками Конкурсу та узагальненими даними Конкурсної та Апеляційної комісій для їх розгляду колегією МОН та прийняття відповідного рішення.

ІІІ. Подання документів на Конкурс

3.1. Для участі в Конкурсі Учасники Конкурсу подають до Інституту такі документи:

 • рукопис підручника в 5 примірниках;
 • візуальні матеріали (ескізи, фото, репродукції, схеми, графіки тощо) у 5 примірниках;
 • фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі у 5 примірниках обсягом, як правило, 32 сторінки;
 • дані про Учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь (учене звання за наявності), місце проживання, номери контактних телефонів), а також копія документа, що підтверджує виключне майнове право на використання твору Учасника (якщо участь у Конкурсі бере видавництво). Зазначені дані надсилаються до Інституту в закритому відправником конверті без зазначення зворотної адреси та будь-яких поміток, зображень.

3.2. Комплект конкурсних матеріалів, зазначений у пункті 3.1, надсилається до Інституту кур’єрською поштою без зазначення зворотної адреси. Кожний із п’яти примірників рукопису підручника разом з візуальними матеріалами та фрагментом оригінал-макета підручника в кольорі містяться в окремому пакеті.

На титульній сторінці кожного рукопису, на конверті та на пакетах зазначається назва навчального предмета, рівень його змісту (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) або інтегровані рівні (рівень стандарту та академічний рівень; академічний та профільний рівні). Для рукописів підручників з іноземних та російської мов (для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання) зазначається також рік вивчення мови, а для рукописів підручників з мов національних меншин – мова навчання.

Зазначені написи мають бути виконані комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кегль 18 пунктів – назва навчального предмета, 14 пунктів – рівень вивчення та рік навчання, через 2 інтервали, верхнє поле – 10 см.

3.3. Рукописи підручників, поданих на Конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором, кегль 10,5 пункту – основний текст, 9,5 пункту – додатковий текст, через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша формату А4. Матеріали у вигляді версток та оригінал-макетів (крім зразка, зазначеного в пункті 3.1) не розглядаються.

Рукописи підручників мають бути виконані українською мовою (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) або російською мовою чи мовою національної меншини (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою чи мовами національних меншин), з іноземних мов – відповідною іноземною мовою.

Назва рукопису підручника повинна відповідати назві навчального предмета та рівню його змісту або інтегрованих рівнів, з якого оголошується Конкурс.

Фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі обсягом, як правило, 32 сторінки має бути виконаний з дотриманням Державних санітарних норм і правил "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2007 №13, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.01.2007 за №77/13344  та стандарту організації України 22.2-02477019-07:2007 «Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги» (наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27.06.2007 № 249).

3.4. Усі подані на Конкурс комплекти конкурсних матеріалів реєструються та шифруються Інститутом в день їх надходження.

3.5. Зашифровані конверти з даними про Учасників Конкурсу, зазначені в пункті 3.1 цього Положення, у присутності Учасників Конкурсу або їх представників закладаються в сейф Інституту, опломбовуються і зберігаються в ньому до дня дешифрування комплектів конкурсних матеріалів та оголошення висновків Конкурсної комісії щодо підсумкових рейтингів рукописів.

3.6. Усі спірні питання стосовно процедури проведення Конкурсу розглядає Апеляційна комісія.

IV. Здійснення експертизи

4.1. Експертиза рукописів підручників, поданих на Конкурс, здійснюється Предметними експертними комісіями.

Для цього подані на Конкурс комплекти конкурсних матеріалів упродовж трьох робочих днів після дати закінчення прийняття конкурсних матеріалів передаються головам відповідних Предметних експертних комісій та надсилаються Інститутом для проведення наукової експертизи до НАН, для психолого-педагогічної – до НАПН.

4.2. Порядок здійснення наукової та психолого-педагогічної експертиз розробляють НАН та НАПН відповідно.

4.3. Комплекти конкурсних матеріалів, які надійшли з порушенням вимог, зазначених у пунктах 3.1 та 3.2, Предметними експертними комісіями не розглядаються.

4.4. У випадку відсутності інституції НАН для здійснення експертизи рукописів підручників з окремих навчальних предметів підведення підсумків здійснюється за результатами експертиз, виконаних Предметними експертними комісіями та НАПН.

4.5. Інституції НАН та НАПН для здійснення експертизи затверджуються наказом відповідної національної академії наук.

4.6. Склад Предметних експертних комісій затверджується наказом МОН не пізніше як за 20 днів до закінчення прийому конкурсних матеріалів.

4.7. Експертами не можуть бути працівники МОН, Інституту, а також автори (співавтори) рукописів поданих на Конкурс з цього самого навчального предмета, працівники видавництв.

У разі якщо експерт подав необ’єктивний висновок, оскільки перебуває в конфлікті інтересів з учасником (учасниками) конкурсу (робота в одній установі, наявність спільних праць, родинні стосунки тощо), результати, виконаної ним експертизи всіх рукописів, можуть бути анульовані Апеляційною комісією.

4.8. Термін проведення експертиз визначається наказом МОН про оголошення Конкурсу.

4.9. Предметні експертні комісії, інституції НАН та НАПН проводять експертизу змісту рукописів підручників усіх поданих на Конкурс комплектів конкурсних матеріалів.

Зазначений строк встановлюється згідно з датою реєстрації про прийом комплектів конкурсних матеріалів відповідними інституціями НАН та НАПН.

4.10. Результати проведеної експертизи рукопису кожного підручника оформляються Предметними експертними комісіями у вигляді обґрунтованого експертного висновку, оцінного листа з рейтинговою таблицею, із зазначенням у таблиці рейтингу кожного рукопису.

Інституції НАН і НАПН надсилають висновки щодо відповідності рукописів підручників сучасним науковим уявленням і психолого-педагогічним вимогам відповідно.

Результати експертизи Предметної експертної комісії засвідчуються підписами голови та всіх її членів, присутніх на засіданні, а інституцій НАН і НАПН – підписом керівника (заступника керівника) та затверджені печаткою установи, що здійснювала експертизу, із зазначенням дати заповнення та передаються до Інституту.

4.11. З кожного навчального предмета за рівнями його змісту навчання експертиза, виконана відповідною Предметною експертною комісією, вважається такою, що відбулася, якщо були присутні не менше 3/4 від кількості членів комісії, за винятком тих, що мають конфлікт інтересів.

V. Предметні експертні комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

5.1. Предметна експертна комісія - колегіальний орган, уповноважений здійснювати експертизу конкурсних матеріалів з окремого навчального предмета за рівнями змісту або інтегрованих рівнів щодо дотримання рекомендацій, викладених в інструктивно-методичних матеріалах до складання експертних висновків та визначених оцінними листами.

5.2. З кожного навчального предмета створюється окрема Предметна експертна комісія.

5.3. Персональний склад Предметних експертних комісій, до яких входять науково-педагогічні працівники, методисти, вчителі відповідного фаху затверджується наказом МОН і оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН, Інституту та Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України".

5.4. Організація роботи Предметної експертної комісії покладається на її голову.

Підготовка документів за наслідками роботи Предметної експертної комісії (експертні висновки, оцінні листи, протоколи) покладається на її секретаря, який є працівником Інституту.

Секретар Предметної експертної комісії не здійснює експертизу рукописів підручників та не бере участь у прийнятті рішення Предметною експертною комісією.

5.5. Комплекти конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів за рівнями змісту або інтегрованих рівнів розглядаються Предметними експертними комісіями у термін, визначений наказом МОН про оголошення Конкурсу.

5.6. Предметна експертна комісія за більшістю голосів приймає рішення щодо встановлення підсумкових рейтингів рукописів підручників з відповідного навчального предмета за рівнями його змісту або інтегрованими рівнями, про що складає відповідний протокол, який підписують голова Предметної експертної комісії, секретар та всі її члени, присутні на засіданні.

5.7. Рішення Предметної експертної комісії, викладені в протоколі, подається у день завершення її роботи до Інституту.

VІ. Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

6.1. Конкурсна комісія - колегіальний орган, уповноважений розглядати результати експертизи конкурсних матеріалів з усіх навчальних предметів за рівнями змісту або інтегрованих рівнів, виконані Предметними експертними комісіями та інституціями НАН та НАПН, перевіряти правильність оформлення експертних висновків та оцінних листів, їх відповідність зведеному обліку балів та рейтингів та встановлювати підсумкові рейтинги рукописів підручників.

6.2. Склад Конкурсної комісії у кількості не менше п’яти осіб, які не є Учасниками Конкурсу та членами Предметних експертних комісії, затверджується наказом МОН не пізніше як за 15 днів до початку Конкурсу, оприлюднюється в засобах масової інформації, на офіційних сайтах МОН та Інституту. До складу Конкурсної комісії обов’язково входить юрист.

6.3. Організація роботи Конкурсної комісії покладається на її голову та секретаря.

Персональна відповідальність за своєчасне (не менш ніж за три дні до дати проведення засідання) повідомлення (факсом, рекомендованим листом за місцем роботи тощо) членів Конкурсної комісії про дату, місце і час її засідання покладається на секретаря Конкурсної комісії.

6.4. Комплекти конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів за рівнями змісту або інтегрованих рівнів, передані головами Предметних експертних комісій та надіслані інституціями НАН та НАПН розглядаються Конкурсною комісією у термін, визначений наказом МОН про оголошення Конкурсу.

6.5. Конкурсна комісія за більшістю голосів приймає рішення щодо встановлення підсумкових рейтингів рукописів підручників з кожного навчального предмета за рівнями його змісту або інтегрованими рівнями, про що складає відповідний протокол, який підписують голова Конкурсної комісії, секретар та всі її члени.

6.6. Рішення Конкурсної комісії, викладені в протоколі, подається у день завершення її роботи до Інституту для підготовки спільно з департаментом загальної середньої освіти відповідних матеріалів для розгляду колегією МОН.

VІІ. Апеляційна комісія

7.1. Апеляційна комісія - колегіальний орган, уповноважений розглядати апеляції Учасників Конкурсу з приводу порушення процедури його проведення та інформувати МОН про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

7.2. Склад Апеляційної комісії у кількості не менше п’яти осіб, які не є Учасниками Конкурсу, членами Конкурсної та Предметних експертних комісій, затверджується наказом МОН протягом десяти днів після оголошення Конкурсу та оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційних сайтах МОН та Інституту. До складу Апеляційної комісії обов’язково входить юрист.

7.3. Організація роботи Апеляційної комісії покладається на її голову та секретаря, котрі обираються з числа її членів на першому засіданні.

7.4. Апеляції Учасників Конкурсу розглядаються Апеляційною комісією протягом п’яти робочих днів.

7.5. Апеляційна комісія приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів і складає відповідний протокол, який підписують голова Апеляційної комісії, секретар та всі її члени.

7.6. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників Конкурсу та подаються до МОН протягом п’яти робочих днів після завершення її роботи.

7.7. У разі встановлення Апеляційною комісією порушення процедури проведення Конкурсу про це складається протокол, який підписують голова, секретар та всі члени Апеляційної комісії та який подається для розгляду колегією МОН й прийняття нею остаточного рішення.

VІІІ. Підбиття підсумків Конкурсу

8.1. Конкурсна комісія розглядає усі комплекти конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів і результати експертизи, здійсненої Предметними експертними комісіями, перевіряє правильність оформлення експертних висновків та оцінних листів, та з урахуванням висновків щодо наукової та психолого-педагогічної відповідності НАН і НАПН вносить пропозиції щодо визначення переможців.

Аргументований висновок наукової експертизи НАН щодо невідповідності змісту рукопису підручника сучасним науковим уявленням і психолого-педагогічної експертизи НАПН щодо невідповідності рукопису підручника сучасним психолого-педагогічним вимогам може бути підставою для порушення клопотання Конкурсною комісією перед колегією МОН про невключення даного рукопису підручника до складу підручників-переможців Конкурсу.

8.2. Результати роботи Конкурсної комісії оформлюються відповідним протоколом, в якому фіксуються підсумкові рейтинги рукописів. Протокол підписує голова, секретар та всі члени Конкурсної комісії.

8.3. З кожного навчального предмета за рівнями його змісту або інтегрованих рівнів рішення Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо у засіданні брали участь не менше 2/3 її членів, за винятком тих, що мають конфлікт інтересів.

8.4. Усі комплекти конкурсних матеріалів разом з експертними висновками, оцінними листами з рейтинговими таблицями та протоколом засідання Конкурсної комісії щодо визначення підсумкових рейтингів рукописів підручників передаються головою Конкурсної комісії у день завершення її роботи до Інституту.

8.5. Процедура дешифрування комплектів конкурсних матеріалів та оголошення висновків Конкурсної комісії щодо підсумкових рейтингів рукописів підручників організовується Інститутом на наступний день після завершення роботи Конкурсної комісії і проводиться відкрито із запрошенням учасників Конкурсу, експертів, представників громадськості, видавництв, засобів масової інформації.

8.6. Учасники Конкурсу, які не погоджуються з рішенням Конкурсної комісії, можуть подати апеляції до Апеляційної комісії щодо процедури проведення Конкурсу протягом п’яти робочих днів, починаючи з дня, наступного за днем оголошення рішення Конкурсної комісії.

8.7. На вимогу Учасників Конкурсу Інститут протягом десяти робочих днів після звернення надає їм матеріали експертизи (експертні висновки, оцінні листи з рейтингами рукописів, висновки НАН і НАПН, протоколи засідання Предметної та Конкурсної комісій) на подані ними рукописи.

8.8. За результатами роботи Конкурсної та Апеляційної комісій Інститут спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОН готує узагальнені матеріали щодо результатів Конкурсу для їх розгляду колегією МОН.

8.9. Результати Конкурсу затверджує колегія МОН у строк не більше місяця після завершення роботи Конкурсної та Апеляційної комісій.

На підставі рішення колегії МОН видається відповідний наказ МОН про підсумки Конкурсу.

Наказ оприлюднюється у засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах МОН, Інституту та Інтернет-порталі «Єдине освітнє інформаційне вікно України» у дводенний строк після його підписання.

8.10. Уся документація, що стосується Конкурсу, передається до Інституту для зберігання (по одному примірнику кожного комплекту конкурсних матеріалів, усі експертні матеріали, протоколи засідань Конкурсної та Апеляційної комісій) до закінчення строку апробації кожного підручника.

ІХ. Фінансування

9.1. Витрати на проведення Конкурсу здійснює МОН за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, виділених МОН та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

9.2. Розмір коштів, що спрямовуються на покриття витрат на організацію Конкурсу і проведення експертиз, установлюється відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти       О.В. Єресько


01.11.2010

Популярні новини
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів