Богослов'я — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Богослов'я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Богослов'я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1483 від 30 грудня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Богослов'я» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

1. Святе Письмо та інші священні книги в контексті традиції їх формування, текстуального відтворення, перекладу та богословських інтерпретацій;

2. Богословська думка в її історичному розвитку й сучасному стані в теоретичній, систематичній та практичній площинах;

3. Віровчення та духовно-моральні засади, на яких ґрунтується приватна та публічна діяльність людини.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі «Богослов’я».

Теоретичний зміст предметної області

Система напрямів, поглядів, джерел, понять, категорій, термінів та наукових методів.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загально-наукові, спеціально-наукові (богословські) та міждисциплінарні метод наукових досліджень.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Богослужбова література, богослужбові речі у місцях проведення богослужінь; навчальні приміщення, мультимедійне обладнання, бібліотеки, архіви та інші предмети необхідні для реалізації освітнього процесу.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  • на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС,
  • на основі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
  • на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для практики становить 6 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі в галузі богослов’я.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати духовні, моральні, культурні, освітні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою (за професійним спрямуванням).

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність працювати автономно.

Здатність працювати в команді.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність здійснювати аналіз текстів Святого Письма, священних текстів та богословської літератури із застосуванням методів богослов’я та інших наук.

Здатність визначати взаємодії та взаємозв’язки між богословськими традиціями, оцінювати суспільну і культурну роль богослов’я в історичному та сучасному контекстах.

Здатність аналізувати й характеризувати усталені та нові богословські традиції, богослужбові та релігійно-правові практики.

Здатність осмислювати актуальні проблеми в галузі богослов’я та визначати шляхи їх розв’язання.

Здатність застосовувати богословські знання в професійній діяльності та суспільному житті відповідно до віроповчальних та морально-етичних засад і принципів.

Здатність розпочинати і проводити діалог із виразниками різних богословських традицій та представниками суспільства.

Здатність вести просвітницьку діяльність в галузі богослов’я.

Здатність проводити консультативну і експертно-аналітичну діяльність в галузі богослов’я.

Здатність організовувати представницько-посередницьку діяльності в галузі богослов’я.

Здатність застосовувати богословські знання та навички в практичній богослужбовій і позабогослужбовій діяльності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати норми та стилі літературної української мови у спілкуванні і практичній діяльності.

Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами.

Набути навичок осмислення богословських питань у контексті викликів сучасності.

Аналізувати інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, інтерпретувати, впорядковувати, класифікувати й систематизувати інформацію.

Використовувати сучасні технології, зокрема цифрові, для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.

Мати концептуальні знання гуманітарних та соціальних наук, необхідні для критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері богослов’я.

Аналізувати історію виникнення, основні етапи формування, структуру та принципи тлумачення Святого Письма та інших священних тестів в історичному, соціальному, філологічному, канонічному і культурному контекстах.

Розуміти взаємозв’язки богословських традицій та їх роль в історичному і сучасному контексті.

Розуміти специфіку усталених та нових богослужбових (літургійних), духовних (молитовних) та релігійно-правових практик богословських традицій.

Аналізувати першоджерела та наукові праці, визначальні для оформлення богословських традицій.

Здійснювати професійну і суспільну діяльність відповідно до морально-етичних засад і принципів.

Застосовувати усні, письмові і візуальні способи передачі інформації.

Пояснювати основи, принципи і методи богослов’я та застосовувати їх у практичній діяльності.

Вміти презентувати богословську думку в межах представницької і посередницької діяльності.

Вміти звершувати та/або співзвершувати богослужіння, таїнства, молитви, обряди (відповідно до конфесійних особливостей), провадити професійну позабогослужбову діяльність.

Приймати ефективні рішення у непередбачуваних робочих контекстах розробляти та реалізовувати проєкти у галузі богослов’я, державно-церковних відносин, освіти, організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Богослов'я» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Богослов'я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1483 від 30 грудня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
21.01.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів