Деревообробні та меблеві технології — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Деревообробні та меблеві технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Деревообробні та меблеві технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1198 від 08 листопада 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Деревообробні та меблеві технології» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Явища та процеси, пов’язані з проєктуванням, виробництвом, експлуатацією та утилізацією продукції деревообробної та меблевої галузей.

Цілі навчання

Формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач деревообробних та меблевих технологій.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції та принципи проєктування, конструювання, виробництва та утилізації продукції деревообробних та меблевих виробництв.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Аналітичні, числові та експериментальні методи, методики та технології дослідження задач предметної області.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Для досліджень властивостей матеріалів та теплофізичних процесів, забезпечення і поточного контролю параметрів технологічних процесів, для випробування готової продукції та її складових, для виготовлення, монтажу та утилізації об’єктів деревообробних та меблевих технологій; прикладне програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» можуть вступати особи, які здобули повну загальну середню освіту.

Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному законодавством.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Обсяг освітньої програми підготовки бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми фахового молодшого бакалавра, обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти.

Обсяг кредитів ЄКТС, призначених для практик, має становити не менше 12 кредитів ЄКТС.

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі деревообробних та меблевих технологій.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність здійснювати безпечну діяльність.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність працювати в команді.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність працювати автономно.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Здатність використовувати знання з фундаментальних та інженерно-технічних наук для розв’язання складних практичних задач в деревообробних та меблевих виробництвах.

Здатність враховувати у деревообробних і меблевих технологіях особливості будови та властивості деревини, деревинних матеріалів і деревинних композитів.

Здатність виконувати розрахунки на міцність продукції деревообробки, основних конструкційних елементів виробів з деревини і меблевих виробів.

Здатність застосовувати у деревообробних та меблевих виробництвах нормативні документи з якості, стандартизації, метрології та сертифікації.

Здатність обґрунтовувати вибір і визначати витрати сировини та матеріалів у виробництві пилопродукції, обґрунтовувати і розробляти технологічні процеси лісопиляльно-деревообробного виробництва.

Здатність обґрунтовувати вибір і визначати витрати сировини та матеріалів, обґрунтовувати і розробляти технологічні процеси виробництва струганого та лущеного шпону, фанерної продукції, деревинних плит та інших деревинних композитів.

Здатність обґрунтовано вибирати технологію сушіння пиломатеріалів, заготовок, шпону та подрібненої деревини, а також технологічне обладнання для ведення процесу сушіння.

Здатність проєктувати вироби з деревини та меблеві вироби і розробляти відповідну конструкторсько-технологічну документацію, обґрунтовувати вибір і визначати витрати деревини, деревинних та інших матеріалів для виготовлення виробів з деревини та меблевих виробів, обґрунтовувати і розробляти технологічні процеси їхнього виробництва.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Деревообробні та меблеві технології» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Деревообробні та меблеві технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1198 від 08 листопада 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
01.11.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів