Сценічне мистецтво — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Сценічне мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Сценічне мистецтво — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Сценічне мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 741 від 30 червня 2021 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Сценічне мистецтво» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Сценічне мистецтво як мистецький феномен, теорія та практика сценічного мистецтва та освіти.

Цілі навчання

Підготовка фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва.

Теоретичний зміст предметної області

Ключові поняття, концепції, засади сценічного мистецтва, сценічне мистецтво як соціокультурний та мистецький феномен, теорія та практика сценічного мистецтва.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи мистецтвознавства.

Методи створення, методики аналізу, технології відтворення та критичної рецепції сценічного тексту.

Моделювання багатовимірної професійної реальності.

Технології підготовки, випуску, організаційного та педагогічного супроводу, просування, репродукування, презентації, популяризації сценічного продукту.

Інформаційні та комунікативні технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Комп’ютерне та програмне забезпечення.

Мультимедійні засоби у сфері сценічного мистецтва.

Обладнання для створення, фіксації та дослідження продуктів сценічного мистецтва.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво, і не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями. На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти, обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% освітньої програми має бути скеровано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, визначених цим Стандартом вищої освіти.

Мінімальний обсяг навчальних і виробничих практик становить 12 кредитів ЄКТС.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва із застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, психології творчості, культурології.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

Здатність працювати в команді.

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.

Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у художніх сценічних образах.

Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки.

Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору.

Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності.

Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного твору.

Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів.

Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та популяризації творчого продукту.

Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім контекстом.

Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності.

Здатність до спілкування з широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю з питань сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками інших творчих професій.

Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям і нефахівцям.

Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти з метою популяризації сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, в тому числі і з використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету.

Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва.

Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів.

Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.

Здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти професійної діяльності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в Україні.

Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва.

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах.

Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.

Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання.

Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.

Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.

Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння.

Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту).

Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв.

Організовувати, планувати та провадити театрально-педагогічну діяльність.

Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри сценічного мистецтва.

Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у контексті сучасного художнього життя.

Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу.

Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, здійснювати психологічну саморегуляцію.

Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів.

Знати основні закони психології творчості.

Управляти складною професійною діяльністю у сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів.

Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізовувати творчі проєкти.

Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Сценічне мистецтво» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Сценічне мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 741 від 30 червня 2021 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
01.07.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів