Громадське здоров’я — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Громадське здоров’я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Громадське здоров’я — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Громадське здоров’я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1000 від 04 серпня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Громадське здоров’я» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Здоров’я населення, детермінанти, що на нього впливають.

Організаційна, управлінська, експертна, контрольно-аналітична, проектна, науково-дослідна діяльність у сфері громадського здоров’я та промоції здоров’я.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблеми у сфері громадського здоров’я.

Теоретичний зміст предметної області

Епіднагляд та оцінка стану здоров’я, благополуччя населення, моніторинг і реагування на загрози для громадського здоров’я та при надзвичайних ситуаціях в сфері охорони здоров’я, профілактика захворювань, зміцнення здоров’я, захист здоров’я та забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, харчових продуктів, тощо.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Епідеміологічний, демографічний, статистичний, соціологічний, медико-статистичний, медико-географічний, соціально-психологічний, експертних оцінок, структурно-логічного аналізу, економічного аналізу, моделювання, методи кількісних і якісних досліджень.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні інформаційно-технічні засоби навчання; програмні продукти, які застосовуються у сфері громадського здоров’я.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перерахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) обсягом не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що визначені цим Стандартом.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі професійної діяльності або навчання у сфері громадського здоров’я, що передбачає застосування теорій та методів громадського здоров’я і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність до міжособистісної взаємодії.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність критично осмислювати та застосовувати сучасні теорії, концепції, принципи, методи, методики та технології сфери громадського здоров’я.

Здатність здобувати нові знання у сфері громадського здоров’я та інтегрувати їх з уже наявними.

Здатність інтерпретувати результати досліджень у сфері громадського здоров’я, робити обґрунтовані висновки та надавати відповідні рекомендації.

Здатність оцінювати ризики виникнення та перебігу найбільш поширених захворювань та фактори, що на них впливають, а також оцінювати вплив різних детермінант на здоров'я населення.

Здатність використовувати у професійній діяльності сучасні теорії, методи соціальних наук та наук про здоров’я.

Здатність застосовувати основні принципи та методи епідеміологічної діагностики, епідеміологічного аналізу, нагляду за інфекційними та неінфекційними хворобами, в тому числі пов’язаними з наданням медичної допомоги.

Здатність проводити ефективну комунікацію у сфері громадського здоров’я з використанням сучасних каналів та технік комунікації.

Здатність формувати і вдосконалювати у інших осіб спеціальні знання і навички у сфері громадського здоров’я.

Здатність застосовувати основні підходи та методи попередження і контролю фізичних, хімічних, біологічних, радіаційних та інших загроз для здоров’я і безпеки населення.

Здатність обґрунтовувати та планувати заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, захисту та зміцнення здоров’я населення, та сприяти їх реалізації на практиці.

Здатність враховувати комерційний та економічний контекст при управлінні проектами та відповідати за прийняті рішення.

Здатність використовувати на практиці системи моніторингу і оцінки ефективності інтервенцій, програм та політик в громадському здоров’ї.

Здатність впроваджувати, засновані на доказах стратегії, політики та інтервенції громадського здоров’я із залученням зацікавлених сторін.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Володіти категоріальним та методологічним апаратом сфери громадського здоров’я, використовувати відповідні методи та інструменти у професійній діяльності.

Критично осмислювати факти, аналізувати та узагальнювати інформацію у професійній сфері.

Приймати ефективні рішення з урахуванням цілей, ресурсів, законодавчих обмежень.

Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово з професійних питань.

Знати та застосовувати основні методи підтримки здорового способу життя та рухової активності.

Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, бази даних, інформаційно-комунікаційні технології для розв’язання складних задач у сфері громадського здоров’я.

Використовувати теорії та методи соціальних наук, сучасні методи статистики, наук про здоров’я для визначення впливу різних детермінант на здоров’я населення.

Збирати, оцінювати та аналізувати дані щодо громадського здоров’я, зокрема, результати лабораторних досліджень, демографічні та епідеміологічні показники та здійснювати епіднагляд.

Планувати і здійснювати прикладні дослідження у сфері громадського здоров’я, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки.

Планувати та здійснювати заходи з попередження і контролю фізичних, хімічних, біологічних, радіаційних та інших загроз для здоров’я і безпеки населення.

Розуміти принципи розробки та впровадження, планувати та здійснювати заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, а також заходи спрямовані на захист та зміцнення здоров’я населення.

Розуміти принципи розробки та використовувати у професійній діяльності системи моніторингу і оцінки ефективності інтервенцій, програм та політик в громадському здоров’ї.

Брати участь у розробці стратегій, політик та заходів з громадського здоров’я, здійснювати ефективну комунікацію у сфері громадського здоров’я з використанням різних каналів та технік комунікації з метою донесення ідей, рішень та власного досвіду до фахівців і нефахівців.

Оцінювати ефективність програм і послуг сфери громадського здоров’я, спрямованих на поліпшення здоров’я населення.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Громадське здоров’я» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Громадське здоров’я» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1000 від 04 серпня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
13.08.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів