Архітектура та містобудування — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Архітектура та містобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Архітектура та містобудування — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Архітектура та містобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 808 від 16 червня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Архітектура та містобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Об’єкти архітектури та містобудування - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення; їх інтер’єри та обладнання; архітектурномістобудівні комплекси.

Об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і декоративно-прикладного мистецтва; території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Реконструкція та реставрація об’єктів архітектури та містобудування, а також діяльність щодо їх створення.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сферах містобудування та архітектури.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття та принципи архітектурно-містобудівної діяльності.

Основи теорії та історії архітектури, містобудування, мистецтва.

Теоретичні основи архітектурного проєктування.

Основи конструктивного, інженерного, технологічного, економічного розділів архітектурно-містобудівних проєктів.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи та технології архітектурно-містобудівного проєктування; методи логічного, графічного, комп’ютерного моделювання об’єктів архітектури та містобудування; макетування.

Технології натурних обстежень об’єктів архітектури та містобудування, засоби архітектурно-будівельного контролю, а також авторського, технічного нагляду.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Матеріали та обладнання для розроблення архітектурно-містобудівної документації, комп’ютерні програмні комплекси, вимірювальне та діагностичне обладнання для натурних обстежень.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  • на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС;
  • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);
  • мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти;
  • обсяг практик має становити не менш 10 кредитів ЄКТС.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері містобудування та архітектури, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування сучасних архітектурних теорій та методів, засобів суміжних наук.

Загальні компетентності

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, їх місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Усвідомлення соціально-економічних і культурних аспектів архітектури та містобудування.

Здатність застосовувати теорії, методи і принципи фізико-математичних, природничих наук, комп’ютерних, технологій для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.

Усвідомлення особливостей розвитку історичних і сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні України та зарубіжних країн.

Здатність дотримуватися вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, технічних регламентів, інших нормативних документів у сферах містобудування та архітектури при здійсненні нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд.

Здатність до аналізу і оцінювання природно-кліматичних, екологічних, інженерно-технічних, соціально-демографічних і архітектурно-містобудівних умов архітектурного проєктування.

Здатність до виконання технічних і художніх зображень для використання в архітектурно-містобудівному, архітектурно-дизайнерському і ландшафтному проєктуванні.

Усвідомлення основних законів і принципів архітектурно-містобудівної композиції, формування художнього образу і стилю в процесі проєктування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів.

Усвідомлення теоретико-методологічних основ архітектурного проєктування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів.

Здатність розробляти архітектурно-художні, функціональні, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, а також виконувати креслення, готувати документацію архітектурно-містобудівних проєктів.

Здатність до участі в підготовці архітектурно-планувальних завдань на проєктування, в організації розробки архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних проєктів.

Здатність до ефективної роботи в колективі, а також до співпраці з клієнтами, постачальниками, іншими партнерами та громадськістю при розробленні, узгодженні і публічному обговоренні архітектурних проєктів.

Усвідомлення особливостей використання різних типів конструктивних та інженерних систем і мереж, їх розрахунків в архітектурно-містобудівному проєктуванні.

Здатність до розробки архітектурно-містобудівних рішень з урахуванням безпекових і санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і енергозберігаючих, технікоекономічних вимог і розрахунків.

Усвідомлення особливостей застосування сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а також технологій при створенні об’єктів містобудування, архітектури та будівництва.

Здатність до здійснення комп’ютерного моделювання, візуалізації, макетування і підготовки наочних ілюстративних матеріалів до архітектурно-містобудівних проєктів.

Усвідомлення загальних теоретичних, методичних і творчих засад архітектурного проєктування.

Усвідомлення теоретичних основ містобудування та здатність застосовувати їх для розв’язання складних спеціалізованих задач.

Усвідомлення теоретичних основ архітектури будівель і споруд, основ реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів та здатність застосовувати їх для розв’язання складних спеціалізованих задач.

Здатність застосовувати теоретичні основи дизайну архітектурного середовища для розв’язання складних спеціалізованих задач.

Здатність застосовувати теоретичні основи ландшафтної архітектури для розв’язання складних спеціалізованих задач.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

Знати основні засади та принципи архітектурно-містобудівної діяльності.

Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.

Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно-містобудівного проєктування.

Застосовувати основні теорії проєктування, реконструкції та реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.

Збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних архітектурно-містобудівних рішень.

Застосовувати програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.

Знати нормативну базу архітектурно-містобудівного проєктування.

Розробляти проєкти, здійснювати передпроєктний аналіз у процесі архітектурно-містобудівного проєктування з урахуванням цілей, ресурсних обмежень, соціальних, етичних та законодавчих аспектів.

Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні.

Застосовувати художньо-композиційні засади в архітектурномістобудівному проєктуванні.

Застосовувати сучасні теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища.

Виявляти, аналізувати та оцінювати потреби і вимоги клієнтів і партнерів, знаходити ефективні спільні рішення щодо архітектурно-містобудівних проєктів.

Обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем, будівельних матеріалів і виробів, декоративно-оздоблювальних матеріалів.

Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проєктуванні.

Розуміти соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки пропонованих рішень у сфері містобудування та архітектури.

Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проєктуванні архітектурних об’єктів.

Знати особливості участі в архітектурно-містобудівному конкурсному проєктуванні.

Організовувати презентації та обговорення проєктів архітектурно-містобудівного і ландшафтного середовища.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Архітектура та містобудування» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Архітектура та містобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 808 від 16 червня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
13.07.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів