Прикладна фізика та наноматеріали — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Прикладна фізика та наноматеріали — спеціальність рівня «бакалавр»

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 804 від 16 червня 2020 року.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Фізичні процеси і явища, технологічні застосування фізики, фізико-хімічні процеси в біологічних системах, фізичні основи розробки приладів, апаратури та обладнання.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, пов’язані з дослідженням фізичних об’єктів і систем, процесів і явищ та їх технічними застосуваннями.

Теоретичний зміст предметної області

Дослідження нових фізичних явищ та використання цих явищ для розробки нових технологій, матеріалів (включаючи наноматеріали), приладів, апаратури та обладнання.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи фізичного експерименту, вимірювання фізичних величин, обробки результатів експериментів.

Методи обчислювального експерименту та моделювання фізичних об’єктів і процесів.

Методи проєктування і конструювання.

Методи дослідження фізичних властивостей матеріалів.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Матеріали для фізичних досліджень, устаткування для експериментальних досліджень і технологічних процесів, комп’ютерні пакети моделювання фізичних об’єктів, процесів.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти

  • на базі повної загальної середньої освіти необхідний обсяг становить 240 кредитів ЄКТС;
  • для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати результати навчання, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), але не більш ніж 60 кредитів ЄКТС;
  • для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня фахового молодшого бакалавра заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати результати навчання, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, але не більш ніж 30 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50 % обсягу кредитів освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної фізики та наноматеріалів, що передбачає застосування теорій та методів фізики, математики та інженерії й характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність працювати автономно.

Навички здійснення безпечної діяльності.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність брати участь у плануванні та виконанні наукових та науково-технічних проектів.

Здатність брати участь у плануванні і виконанні експериментів та лабораторних досліджень властивостей фізичних систем, фізичних явищ і процесів, обробленні й презентації їхніх результатів.

Здатність брати участь у виготовленні експериментальних зразків, інших об'єктів дослідження.

Здатність брати участь у впровадженні результатів досліджень та розробок.

Здатність до постійного розвитку компетентностей у сфері прикладної фізики, інженерії та комп’ютерних технологій.

Здатність використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для аналізу фізичних систем.

Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та математичного моделювання в професійній діяльності.

Здатність працювати в колективах виконавців, у тому числі в міждисциплінарних проектах.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Знати і розуміти сучасну фізику на рівні, достатньому для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем прикладної фізики.

Застосовувати сучасні математичні методи для побудови й аналізу математичних моделей фізичних процесів.

Застосовувати ефективні технології, інструменти та методи експериментального дослідження властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали, при розв’язанні практичних проблем прикладної фізики.

Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, розробки приладів і наукоємних технологій.

Вибирати ефективні методи та інструментальні засоби проведення досліджень у галузі прикладної фізики.

Відшуковувати необхідну науково-технічну інформацію в науковій літературі, електронних базах, інших джерелах, оцінювати надійність та релевантність інформації.

Класифікувати, аналізувати та інтерпретувати науково-технічну інформацію в галузі прикладної фізики.

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та англійською мовами усно та письмово.

Презентувати результати досліджень і розробок фахівцям і нефахівцям, аргументувати власну позицію.

Планувати й організовувати результативну професійну діяльність індивідуально і як член команди при розробці та реалізації наукових і прикладних проєктів.

Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї професійної сфери для їх досягнення, в тому числі в Україні.

Розуміти закономірності розвитку прикладної фізики, її місце в розвитку техніки, технологій і суспільства, у тому числі в розв'язанні екологічних проблем.

Оцінювати фінансові, матеріальні та інші витрати, пов’язані з реалізацією проектів у сфері прикладної фізики, соціальні, екологічні та інші потенційні наслідки реалізації проектів.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 804 від 16 червня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
13.07.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів