Культурологія — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Культурологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Культурологія — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Культурологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 801 від 16 червня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Культурологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання.

Соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, cпособи їх втілення й використання.

Цілі навчання

Підготовка фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і практичних проблем.

Теоретичний зміст предметної області

Система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо культури.

Поняття та принципи аналізу культурних процесів та явищ.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурні сфері.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа Іnternet.

Інформаційно-комунікаційне обладнання.

Системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 – гуманітарні науки, спеціальності 034 – культурологія.

Обсяг освітньої програми бакалавра (у кредитах ЄКТС):

  • на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС,
  • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів культурології, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Здатність працювати автономно.

Здатність працювати в команді.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність презентувати результати професійної діяльності в усній та письмовій формі, надавати відповідну аргументацію.

Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у українському та міжнародному контекстах.

Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням загальнонаукових та спеціальних наукових методів.

Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо).

Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний.

Здатність аналізувати культурну політику в інституціях різних рівнів.

Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері культури на основі розуміння специфіки соціокультурних процесів.

Здатність створювати аналітичні звіти, розробляти рекомендації та генерувати проекти (культурно-мистецькі, художні та дозвіллєві) щодо об'єктів професійної діяльності, використовуючи актуальну нормативну основу.

Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об’єкта культурної спадщини різних історичних періодів та географічних ареалів.

Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології.

Здатність організувати культурні події, використовуючи сучасні методи та технології.

Здатність дотримуватися стандартів професійної етики та міжкультурної комунікації.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Мати навички критичного мислення, викладати у зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх аргументацію.

Аналізувати, коментувати, узагальнювати, наукові та аналітичні тексти культурологічного характеру.

Створювати логічно і структурно організовані тексти з питань культурології, відповідно до спеціалізації.

Знати та розуміти теоретичні підходи до визначення культури, її проявів та форм існування.

Збирати, упорядковувати та аналізувати інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-культурних процесів.

Виявляти, перевіряти та узагальнювати інформацію щодо різноманітних контекстів культурної практики, визначати ступінь їх актуальності із застосуванням релевантних джерел, інформаційних, комунікативних засобів та візуальних технологій.

Розуміти чинники культурної динаміки, принципи періодизації культурних процесів, їх специфічні риси та характеристики.

Інтерпретувати культурні джерела (речові, друковані, візуальні, художні) з використанням спеціальної літератури та визначених методик, аргументовано викладати умовиводи щодо їх змісту.

Аналізувати ефективність культурних політик, технологій реалізації культурних ідей у контексті конкретних параметрів їх впровадження.

Розпізнавати та класифікувати різні типи культурних продуктів, визначати їх якісні характеристики на основі комплексного аналізу.

Здійснювати експертну оцінку культурних об’єктів за заданими критеріями та надавати рекомендації щодо їх соціальної актуалізації.

Обґрунтовувати, розробляти та реалізовувати культурні події та проекти з дотриманням законодавства та у відповідності до визначених мети та завдань.

Презентувати знання про культуру відповідно до спеціалізації представників різних професійних груп та здобувачів освіти.

Вести публічну дискусію та підтримувати діалог з питань української культури з фахівцями та нефахівцями.

Вільно спілкуватися з професійних питань усно та письмово державною та іноземними мовами з урахуванням мети спілкування та соціокультурних особливостей його контексту.

Визначати, формулювати та аргументувати власну громадянську та професійну позицію щодо актуальних суспільних питань.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Культурологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Культурологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 801 від 16 червня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
13.07.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів