Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 374 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Структура та процеси створення і функціонування гідротехнічних, гідромеліоративних, водоочисних та інших об’єктів водної інженерії.

Цілі навчання

Формування в здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.

Теоретичний зміст предметної області

Теоретичні основи гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи збору, обробки та інтерпретації інформації.

Методики інженерних розрахунків, польових і лабораторних досліджень.

Технології будівництва, експлуатації і реконструкції об’єктів вивчення та професійної діяльності.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Геодезичні прилади, будівельні машини, пристрої та обладнання, контрольно-вимірювальні прилади, засоби технологічного, інформаційного, інструментального, метрологічного та діагностичного забезпечення для розв’язання прикладних задач в будівництві та водній інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти

  • на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС,
  • на базі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Практика має складати не менше 6 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування теорій та методів природничих та інженерних наук.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини й громадянина України.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Навички здійснення безпечної діяльності.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, розрахункові та експериментальні методи і моделі досліджень у сфері професійної діяльності.

Здатність застосовувати у професійній діяльності досягнення науки, інноваційні та комп’ютерні технології, сучасні машини, обладнання, матеріали і конструкції.

Здатність використовувати геодезичні прилади та картографічні матеріали при проектуванні, винесенні проектів в натуру і проведенні інструментального контролю якості при зведенні та реконструкції об’єктів професійної діяльності.

Здатність оцінювати потреби споживачів у водних ресурсах та антропогенного навантаження на водні об’єкти.

Здатність виконувати інженерні розрахунки параметрів водних потоків та конструктивних елементів об’єктів професійної діяльності.

Здатність ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали, вироби і конструкції у водній інженерії при проектуванні, зведенні та реконструкції об’єктів професійної діяльності.

Здатність розроблювати ландшафтно-планувальні та конструктивні рішення об’єктів.

Здатність визначати та оцінювати навантаження і напружено-деформовані стани ґрунтових основ та інженерних споруд.

Здатність здійснювати інженерні вишукування, розрахунки та проектування об’єктів професійної діяльності.

Здатність розробляти технологічні процеси виконання будівельних робіт з їх реалізацією у будівельному виробництві сучасними способами та засобами.

Здатність оцінювати існуючу сировинну та виробничу базу будівельної індустрії та здійснювати розрахунки їх потреби.

Здатність розробляти інженерні та організаційні заходи щодо забезпечення доброго стану масивів поверхневих і ґрунтових вод на основі сучасних систем моніторингу.

Здатність впроваджувати інноваційні технології, сучасні машини та обладнання при будівництві, експлуатації та реконструкції об’єктів професійної діяльності.

Здатність впроваджувати енерго- та ресурсоефективні водні технології у сфері професійної діяльності.

Здатність до організації та контролю раціонального використання водних ресурсів.

Здатність здійснювати технічну експлуатацію, нагляд та догляд за станом об’єктів професійної діяльності, обстеження їх технічного стану, їх технічне обслуговування та ремонт.

Здатність виявляти причини виникнення та негативні наслідки шкідливої дії води, застосовувати відповідні методи захисту територій, здійснювати розрахунки та проектувати захисні споруди.

Здатність визначати вплив природокористування на довкілля, обґрунтувати заходи з природооблаштування території (меліоративні заходи, зокрема гідротехнічні, культуртехнічні, хімічні, агротехнічні, агролісотехнічні меліорації тощо).

Здатність розраховувати техніко-економічні показники запроектованих і функціонуючих об’єктів професійної діяльності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності.

Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати.

Виконувати експериментальні дослідження руху водних потоків, оцінювати і аргументувати значимість їх результатів при проектуванні об’єктів професійної діяльності.

Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи.

Знати технологічні процеси виготовлення та області застосування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Визначати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності.

Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності.

Розв'язувати якісні та кількісні задачі з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод.

Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних технологій, конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності.

Використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності.

Виконувати техніко-економічне обґрунтування конструктивних рішень, інженерних заходів, технологічних процесів.

Організовувати та управляти технологічними процесами будівництва, експлуатації, ремонту й реконструкції об’єктів професійної діяльності, згідно з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля.

Здійснювати технічну експлуатацію, обстеження, нагляд та догляд за станом об’єктів професійної діяльності.

Визначати заходи з раціонального використання, охорони та відтворення водних і земельних ресурсів, поліпшення гідрологічного та екологічного стану масивів поверхневих і ґрунтових вод, природних ландшафтів.

Здійснювати гідрологічні, гідравлічні та гідротехнічні розрахунки з використанням сучасних програмних комплексів та спеціалізованих баз даних.

Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується.

Оцінювати екологічні наслідки техногенної діяльності з дотриманням правових та соціальних норм.

Застосовувати технічні регламенти та правові норми при експлуатації гідротехнічних об’єктів.

Визначати показники природних та техногенних умов території, об’єкту, робочої зони, а також будівельних матеріалів та якості готової продукції із застосуванням спеціалізованих інструментів, приладів та обладнання відповідно до стандартів і вимог метрологічної служби України.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 374 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
16.03.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів