Соціологія — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Соціологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Соціологія — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Соціологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 371 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Соціологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Закономірності функціонування та трансформації соціальних груп, спільнот і суспільств у їхньому системному взаємозв’язку.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, які володіють сучасним соціологічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних задач та практичних проблем соціології.

Теоретичний зміст предметної області

Соціальні відносини та взаємодія; особистість, соціальні групи та спільноти.

Соціальні явища та процеси; соціальні практики.

Соціальні інститути; культура; соціальні структури та нерівності; соціальні зміни та впливи; соціальні проблеми та конфлікти в соціумі, як на національному, так і глобальному рівнях.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи збору й аналізу соціальної інформації.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні інформаційні технології (комунікативні, пошукові, аналітичні), спеціалізоване програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим Стандартом вищої освіти.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері соціології, що передбачають застосування основних соціологічних теорій і методів та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність працювати в команді.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології.

Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.

Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому.

Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів.

Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне дослідження

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для фахівців та нефахівців

Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності.

Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми.

Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі.

Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач.

Вільно спілкуватися державною та іноземною/іноземними мовами усно і письмово з професійних питань.

Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач.

Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації.

Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури.

Вміти розробляти програму соціологічного дослідження.

Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів.

Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців.

Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Соціологія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Соціологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 371 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
13.03.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів