Садово-паркове господарство — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Садово-паркове господарство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Садово-паркове господарство — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Садово-паркове господарство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 559 від 24 квітня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Садово-паркове господарство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Екосистеми населених місць, сквери, парки, лісопарки, ботанічні сади.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних вирішувати виробничі питання вирощування декоративних рослин, проектувати, створювати та експлуатувати компоненти рослинних угруповань і інженерно-технічне обладнання в об’єктах садово-паркового господарства.

Теоретичний зміст предметної області

Наукові і соціально-економічні принципи, покладені в основу садово-паркового господарства.

Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних проблем садово-паркового господарства, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов.

Проектування, створення та догляд зелених насаджень населених місць, використання їх рекреаційного потенціалу, вплив на мікроклімат та навколишнє середовище.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Сучасні методи вирощування декоративних рослин, проектування об’єктів садово-паркового господарства, підбору рослин, технології агротехніки створення та експлуатації компонентів садовопаркових об’єктів.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Комп’ютерні програми і технології проектування, засоби механізації та захисту рослин у технологічних процесах створення і утримання об’єктів садово-паркового господарства, процесів автоматизації та засобів механізації агротехніки вирощування і захисту рослин.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):

  • за спеціальностями галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» не більше ніж 60 кредитів ЄКТС;
  • за іншими спеціальностями не більше ніж 30 кредитів ЄКТС.

Практика має становити не менше 4 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначеною стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у галузі вирощування декоративних рослин, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів рослинництва, ландшафтної архітектури, садово-паркового будівництва та екології і характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Навички здійснення безпечної діяльності.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів науки (екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатації компонентів садовопаркових об’єктів, захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб, механізації садово-паркових робіт тощо).

Здатність розмножувати та вирощувати посадковий матеріал декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті.

Здатність проектувати, створювати й експлуатувати об’єкти садово-паркового господарства.

Здатність формувати й підтримувати в належному стані газонний покрив об’єктів садово-паркового господарства.

Здатність застосовувати інженерно-технічне обладнання на об’єктах садово-паркового господарства.

Здатність оцінювати, інтерпретувати та синтезувати теоретичну інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садовопаркового господарства.

Здатність проектувати, створювати та експлуатувати компоненти рослинних угруповань на об’єктах садово-паркового господарства.

Здатність безпечно використовувати агрохімікати й пестициди, беручи до уваги їх хімічні і фізичні властивості та вплив на навколишнє середовище.

Здатність формувати композиційні ансамблі об’єктів садовопаркового господарства.

Здатність проводити інвентаризацію зелених насаджень.

Здатність зберігати та охороняти біологічне різноманіття на об’єктах садово-паркового господарства, підвищувати їх екологічний потенціал.

Здатність розробляти концептуальні та інноваційні проектні рішення з планування комплексних зелених зон міста, об’єктів ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку для формування громадянської позиції, національної гідності та патріотизму.

Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

Проводити літературний пошук українською та іноземними мовами і аналізувати отриману інформацію.

Володіти професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення садово-паркового господарства.

Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування декоративних рослин та рослинних садово-паркових угруповань, підтримання їх декоративності, стійкості і стабільності в умовах комплексної зеленої зони міста.

Розуміти та застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення садово-паркового господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

Володіти навичками працювати самостійно та як лідер, отримувати результат за обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність під час вирощування декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті, проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства.

Уміти кваліфіковано застосовувати технології вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті.

Проектувати та організовувати заходи із вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин відкритого і закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового господарства відповідно до сучасних наукових методик і вимог замовника.

Проектувати та організовувати заходи з вирощування садивного матеріалу декоративних трав’яних та квіткових рослин відкритого і закритого ґрунту та формувати об’єкти садово-паркового господарства відповідно до сучасних наукових методик і вимог замовника.

Координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів у садово-парковому господарстві.

Планувати ефективно час для отримання необхідних результатів у виробництві.

Результативно працювати у колективі.

Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

Організувати результативні та безпечні умови праці.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Садово-паркове господарство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Садово-паркове господарство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 559 від 24 квітня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
26.04.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів