Технології легкої промисловості — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Технології легкої промисловості» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Технології легкої промисловості — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Технології легкої промисловості» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 560 від 24 квітня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Технології легкої промисловості» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Продукти виробництва та технології легкої промисловості.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з виробництва та технологій легкої промисловості або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій та методів інженерних наук.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, теорії, методи, принципи проектування/моделювання/дизайну/конструювання/виготовлення/первинної обробки/експертизи/стандартизації/сертифікації сировини, напівфабрикатів та виробів легкої промисловості.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи проектування матеріалів та виробів.

Методики досліджень матеріалів і оцінювання готових виробів.

Технології виготовлення виробів легкої промисловості.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Прилади та обладнання для проектування, виготовлення продуктів виробництва легкої промисловості та контролю їх якості.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):

  • за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС;
  • за іншими спеціальностями не більше, ніж 30 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Мінімальний обсяг практик – 12 кредитів ЄКТС.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з виробництва та технологій легкої промисловості або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Навички здійснення безпечної діяльності.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність використовувати знання і розуміння фундаментальних наук для вирішення професійних задач.

Здатність використовувати математичні методи у проектуванні виробів легкої промисловості і технологій їх виготовлення, а також у виробничому контролі.

Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи для визначення характеристик матеріалів та виробів легкої промисловості.

Здатність системно описувати процеси виготовлення виробів легкої промисловості та знаходити оптимальні рішення виробничих й технологічних задач.

Здатність організовувати та впроваджувати ефективні технологічні процеси виготовлення та/або реалізації виробів легкої промисловості різного цільового призначення.

Здатність забезпечувати ефективність і якість проектно-технологічних робіт у легкій промисловості.

Здатність розв’язувати широке коло спеціалізованих проблем та задач у професійній діяльності, обґрунтовуючи вибір методів та запропонованих рішень.

Здатність професійно використовувати спеціальну термінологію з проектування й виготовлення продуктів виробництва та технологій легкої промисловості.

Здатність здійснювати техніко-економічне обґрунтування виробничих рішень, зокрема з вибору матеріалів, асортименту продукції, їх споживних властивостей та устаткування технологічних процесів.

Здатність отримувати, зберігати, обробляти та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення завдань професійної діяльності, прогнозування якості на усіх етапах проектування, виготовлення та/або реалізації виробів легкої промисловості.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати абстрактне мислення у розв’язуванні складних спеціалізованих задач з виробництва та технології легкої промисловості.

Знати і розуміти фундаментальні та прикладні науки на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми.

Використовувати сучасні інформаційні системи та технології, загальне і спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності.

Мати навички ділового спілкування, роботи в команді, уміти вести дискусію у сфері технологій легкої промисловості.

Визначати характеристики та якість продуктів легкої промисловості у лабораторних умовах за допомогою сучасних методів виробничого контролю.

Володіти професійною термінологією та основними поняттями з матеріалознавства, конструювання, технології, дизайну, товарознавства, технологічних процесів виготовлення виробів легкої промисловості, номенклатури показників якості.

Описувати, ідентифікувати та класифікувати об’єкти легкої промисловості. Знати і розуміти сучасні принципи організації легкої промисловості.

Знати і розуміти технології виготовлення виробів легкої промисловості, включаючи здійснення технологічного, техніко-економічного та дизайнпроектування.

Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами виготовлення виробів легкої промисловості.

Збирати, обробляти, аналізувати інформацію, що стосується виробів легкої промисловості, технологій їх виробництва, експертизи якості, техніко-економічних показників та попиту.

Мати навички самостійного виконання типових професійних завдань, керівництва групою та наставництва.

Вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та іноземною мовами.

Виконувати інженерні розрахунки, необхідні для здійснення професійної діяльності, дотримуючись стандартних методик та чинних нормативних документів.

Формувати структуру асортименту виробів легкої промисловості у відповідності до їх цільового призначення й вимог стандартів та споживачів.

Вміти розробляти, удосконалювати або оцінювати продукти виробництва та технології легкої промисловості.

Дотримуватися у професійній діяльності вимог охорони праці та навколишнього середовища.

Забезпечувати економічну ефективність виробництва та реалізації виробів легкої промисловості шляхом впровадження ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій.

Дотримуватися етичних норм відносно інших людей та природи (принцип біоетики), розуміючи вплив досягнень у технологіях легкої промисловості на соціальну сферу.

Формувати і відстоювати власну світоглядну та громадську позицію, діяти соціально відповідально та свідомо.

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести здоровий спосіб життя.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Технології легкої промисловості» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Технології легкої промисловості» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 560 від 24 квітня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
26.04.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів