Гідроенергетика — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Гідроенергетика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Гідроенергетика — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Гідроенергетика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 562 від 24 квітня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Гідроенергетика» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Енергетичне обладнання гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій, насосних станцій та інших гідроенергетичних установок.

Системи енергозабезпечення підприємств.

Гідравлічні машини (турбіни, насоси, оборотні гідромашини тощо).

Гідроенергетичні енергоустановки.

Електромеханіка (гідрогенератори, двигуни-генератори, електродвигуни та керування ними).

Об’єкти муніципальної енергетики.

Гідроенергетичні комплекси; гідровузли, гідротехнічні споруди; механічне, вантажопідйомне та допоміжне обладнання електростанцій; гідрологічні режими.

Гідроенергетичні ресурси; гідравлічні процеси; а також процеси вироблення, перетворення, передавання, розподілу, використання енергії; автоматизація та керування режимами гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій та гідроенергетичних установок.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у гідроенергетиці або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області

Способи та методи перетворення гідравлічної енергії в електричну, використання гідравлічної енергії, управління її потоками.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Виробництва, передачі, ефективного та екологічного використання енергії, технології організації наукових та виробничих процесів; технології дослідження процесів у гідроенергетичному устаткуванні.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Засоби, пристрої, системи проектування, експлуатації, контролю, моніторингу, моделювання та обробки даних при дослідженні об’єктів діяльності; енергетичне обладнання гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій, насосних станцій та інших гідроенергетичних установок, системи енергозабезпечення підприємств; гідравлічні машини; електромеханчні пристрої; механічне, вантажопідйомне та допоміжне обладнання електростанцій.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 13 – Механічна інженерія та галузі знань 14 – Електрична інженерія і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями інших галузей.

Мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у гідроенергетиці або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність працювати в команді.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 7 різних джерел.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати відповідні методи математики, природничих та технічних наук і комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в гідроенергетичній галузі.

Здатність проектувати та експлуатувати гідроенергетичне обладнання.

Здатність застосовувати та інтегрувати знання і розуміння інших інженерних спеціальностей.

Здатність розуміти і застосовувати математичні принципи і методи, необхідні в гідроенергетичній галузі.

Здатність виявляти, класифікувати і описати ефективність систем і компонентів енергосистеми на основі використання аналітичних методів, моделювання та експериментальних досліджень.

Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в гідроенергетиці.

Здатність враховувати комерційний та економічний контексти у професійній діяльності в гідроенергетичній галузі.

Здатність враховувати ширший міждисциплінарний інженерний контекст у професійній діяльності в гідроенергетичній галузі.

Здатність використовувати технічну літературу, бази даних та інші джерела інформації у професійній діяльності в гідроенергетичній галузі.

Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 8 досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію гідроенергетичного обладнання.

Здатність дотримуватися професійних і етичних стандартів під час діяльності в гідроенергетичній галузі.

Здатність вирішувати проблеми якості в гідроенергетичній галузі.

Здатність визначати характеристики специфічних матеріалів, обладнання, процесів і продуктів в гідроенергетичній галузі.

Здатність вирішувати питання інтелектуальної власності та контрактів в галузі гідроенергетики.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Вміти застосовувати отримані знання з фундаментальних наук для розв’язку професійних завдань.

Застосовувати ефективні методи для комунікації з інженерним співтовариством і суспільством загалом.

Встановлювати зв'язок між інженерною діяльністю та впливом її на навколишнє середовище, застосовувати ефективні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Використовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності.

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань.

Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі гідроенергетичної галузі, навички застосування відповідних методів для вирішення професійних завдань.

Систематизовані знання і розуміння ключових аспектів та концепцій в гідроенергетичній галузі, технології виробництва, передачі, розподілу і використання енергії.

Визначати, формулювати і вирішувати інженерні завдання в гідроенергетичній галузі з використанням ефективних методів.

Аналізувати інженерні об’єкти, процеси і методи в гідроенергетичній галузі, забезпечувати достовірність та релевантність результатів аналізу.

Розробляти і управляти проектами згідно із визначеними та описаними вимогами до конструкцій, технологічних схем, режимів роботи обладнання, характеристик гідроенергетичних ресурсів, схем їх руху та відповідних матеріалів, що застосовуються при аналізі процесів і проектуванні гідроенергетичних установок і апаратів, а також технічними умовами та іншими нормативними документами.

Обирати і використовувати придатні обладнання, інструменти та методи.

Розуміння принципів, на яких базуються застосовувані методики і 9 методи, їх обмеження, сфери використання, а також навички їх використання для вирішення прикладних проблем.

Майстерність і лабораторні навички.

Приймати рішення з урахуванням проблем безпеки довкілля і правових питань, соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, дотримуватися кодексу професійної етики і норм інженерної практики.

Експлуатувати гідроенергетичне обладнання у відповідності до законодавства і нормативних документів, зокрема, технічних регламентів та правових норм в галузі охорони здоров’я людей і забезпечення безпеки інженерної діяльності.

Обирати та використовувати придатні методи та засоби вимірювань для визначення значень технологічних параметрів процесів та режимів роботи енергетичного обладнання відповідно до стандартів і вимог метрологічної служби України.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Гідроенергетика» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Гідроенергетика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 562 від 24 квітня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
25.04.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів