Фізична культура і спорт — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Фізична культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Фізична культура і спорт — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Фізична культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 567 від 24 квітня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Сфера фізичної культури і спорту.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання.

Теоретичний зміст предметної області

Парадигми, концепції, теорії фізичної культури і спорту; соціально-гуманітарні науки; педагогіка і психологія; основи анатомії, фізіології, біохімії, гігієни, спортивної медицини; загальна теорія здоров’я, здорового способу життя.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності; спостереження, опитування, тестування та вимірювання у фізичній культурі і спорті; словесні, наочні та практичні методи фізичного виховання та спортивної підготовки; технології організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; надання долікарської допомоги; інформаційно-комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасне інформаційно-комунікативне обладнання; спеціалізоване програмне забезпечення; фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС;

Обсяг освітньої програми на базі ступеня “молодший бакалавр” (освітньокваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):

  • за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт не більше ніж 120 кредитів ЄКТС;
  • за іншими спеціальностями не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів наук з фізичного виховання і спорту, та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Здатність працювати в команді.

Здатність планувати та управляти часом.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність бути критичним і самокритичним.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості.

Здатність проводити тренування та супроводження участі спортсменів у змаганнях.

Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення.

Здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного спорту для осіб, що їх потребують.

Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя.

Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту.

Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини.

Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини.

Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів.

Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми.

Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом.

Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.

Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.

Здатність до безперервного професійного розвитку.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем.

Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування.

Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне мислення.

Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.

Мати базові знання з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та оформлення наукової праці.

Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм організації занять фізичними вправами.

Здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань.

Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.

Оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи.

Обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного спорту.

Аналізувати процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях.

Використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами рухової активності оздоровчої спрямованості.

Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом.

Визначати функціональний стан організму людини та обґрунтовувати вибір засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом.

Надавати долікарську медичну допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі людини.

Знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу навчання і виховання людини.

Аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною культурою і спортом.

Аргументувати управлінські рішення для вирішення проблем, які виникають в роботі суб’єктів фізичної культури і спорту; мати навички лідерства.

Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Фізична культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 567 від 24 квітня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
19.04.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів