Металургія — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Металургія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Металургія — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Металургія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1072 від 04 жовтня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Металургія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Наукові основи, технології та обладнання металургії (відповідно до спеціалізації).

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології виробництва металів та іншої продукції металургії.

Теоретичний зміст предметної області

Теоретичні основи процесів металургійного виробництва.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Експериментальні методи дослідження матеріалів і процесів, методи моделювання, спеціальні методи (відповідно до спеціалізації), технології виробництва (відповідно до спеціалізації).

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Експериментальне обладнання, вимірювальні інструменти й технологічне обладнання металургії згідно зі спеціалізацією, спеціалізоване програмне забезпечення.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  • на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС;
  • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих y межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми металургії у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних положень та методів інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність працювати в команді.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження навколишнього середовища.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність планувати та управляти часом.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати системний підхід до вирішення проблем металургії.

Здатність вирішувати типові інженерні завдання відповідно до спеціалізації.

Критичне осмислення наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів, необхідних для професійної діяльності в сфері металургії.

Здатність застосовувати і інтегрувати знання на основі розуміння інших інженерних спеціальностей.

Здатність застосовувати наукові і інженерні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення типових та комплексних завдань металургії за спеціалізацією, у тому числі в умовах невизначеності.

Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал і в синтезі рішень і в розробці проектів в металургії.

Здатність виявляти, класифікувати і описувати ефективність систем, компонентів і процесів в металургії на основі використання аналітичних методів і методів моделювання.

Усвідомлення контекстів, в яких можуть бути застосовані знання металургії (наприклад, управління процесами та обладнанням, менеджмент, розробка технології тощо).

Здатність визначити та дослідити проблему у сфері спеціалізації, а також ідентифікувати обмеження, зокрема ті, що пов'язані з питаннями сталого розвитку, охорони природи, здоров'я і безпеки та з оцінками ризиків.

Усвідомлення характеристик специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів відповідної спеціалізації.

Здатність працювати з технічною невизначеністю.

Здатність використовувати математичні принципи і методи, необхідні для підтримки спеціалізації в металургії.

Здатність управляти комплексними діями або проектами відповідно до спеціалізації для забезпечення досягнення поставленої мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, у тому числі пов'язаних із виробництвом, експлуатацією, технічним обслуговуванням та утилізацією.

Здатність забезпечувати якість продукції.

Усвідомлення комерційного та економічного контекстів діяльності; здатність ідентифікувати фактори, що впливають на витрати в планах і проектах, відповідно до спеціалізації, та керувати ними; здатність застосовувати методи управління, адекватні поставленим цілям та завданням.

Усвідомлення вимог до діяльності в сфері спеціалізації, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку.

Усвідомлення питань інтелектуальної власності та контрактів у металургії.

Здатність реалізовувати концепції ощадливого виробництва та загальні принципи зниження виробничих витрат у металургії, а також впроваджувати ресурсозберігаючі технології, які дозволяють акумулювати ресурси, спрямовані на досягнення цілей в усіх напрямках діяльності металургійного підприємства.

Здатність застосовувати кращі світові практики, стандарти діяльності у металургії за спеціалізацією.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Концептуальні знання і розуміння фундаментальних наук, що лежать в основі відповідної спеціалізації металургії, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми.

Знання і розуміння інженерних наук, що лежать в основі спеціалізації, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів програми, у тому числі достатня обізнаність в їх останніх досягненнях.

Передові знання принаймі за однією зі спеціалізацій в металургії.

Вміння виявляти, формулювати і вирішувати типові та складні й непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що включає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір і використання відповідних обладнання, інструментів та методів, застосування інноваційних підходів.

Розуміння важливості нетехнічних обмежень, пов’язаних із суспільством, здоров'ям і безпекою, охороною навколишнього середовища, економікою, промисловістю.

Вміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні); правильно інтерпретувати результати таких досліджень та робити висновки.

Вміння здійснювати пошук літератури, консультуватися і критично використовувати наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань відповідно до спеціалізації.

Вміння розробляти і проектувати, відповідно до спеціалізації, складні вироби, процеси і системи, які задовольняють встановлені вимоги, що передбачає обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка) аспекти, обрання і застосовування адекватної методології проектування, у тому числі інструментами автоматизованого проектування.

Вміння обирати і використовувати системи управління і організації виробництва згідно із спеціалізацією.

Розуміння особливостей матеріалів, що застосовуються, обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їх обмежень відповідно до спеціалізації.

Вміння поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних завдань відповідної спеціалізації металургії.

Вміння демонструвати розуміння проблем здоров'я, безпеки і правових питань та відповідних обов'язків згідно із спеціалізацією, соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, відповідальності та обов’язків щодо дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної практики.

Вміння застосовувати стандарти інженерної діяльності відповідно до спеціалізації.

Вміння ефективно формувати комунікаційну стратегію і спілкуватися державною та іноземною мовами з питань інформації, ідей, проблем та рішень, що стосуються спеціалізації, з інженерним співтовариством і суспільством загалом.

Готовність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

Розуміння широкого міждисциплінарного контексту металургії.

Вміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

Готовність відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.

Вміння впроваджувати автоматизовані інструменти управління в усіх напрямках діяльності.

Вміння перетворювати нові ідеї в бізнес-проекти та успішно їх презентувати аудиторії.

Вміння застосовувати концепції бережливого виробництва та загальні принципи зниження виробничих витрат у металургії.

Навички прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, зокрема, рішень, спрямованих на усунення або запобігання виникненню несприятливого (кризового, аварійного) стану металургійного обладнання.

Розуміння питань впровадження ресурсозберігаючих технологій, які дозволяють акумулювати ресурси, спрямовані на досягнення цілей в усіх напрямках діяльності металургійного підприємства.

Розуміння кращих світових практик і стандартів діяльності та навички застосовувати їх у металургійній галузі України.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Металургія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Металургія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1072 від 04 жовтня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
01.01.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів