Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва — спеціальність рівня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1432 від 21 грудня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Виробництво та переробка тваринницької продукції на підприємствах різних форм власності.

Цілі навчання

Формування фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з використанням теорій та методів біології та прикладних наук.

Теоретичний зміст предметної області

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові (гіпотеза, експеримент, аналіз, індукція, дедукція, моделювання, узагальнення), спеціальні (лабораторний, діагностичний, біологічні, хімічні) методи досліджень в зооінженерії, статистичні методи аналізу даних, зоотехнічні заходи, загальні технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Обладнання для оцінювання екстер'єру тварин та контролю їх індивідуального розвитку, поживності кормів, вимірювання параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень, а також інструменти та обладнання для оцінювання якості продукції тваринництва, сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми:

  • на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;
  • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезараховувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми з підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):
  • не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.

Практика має становити не менше 4 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів зооінженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної взаємодії.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність використовувати професійні знання в галузі виробництва і переробки продукції тваринництва для ефективного ведення бізнесу.

Здатність використовувати сучасні знання про способи відтворення, закономірності індивідуального розвитку та  розведення тварин для ефективної професійної діяльності у галузі тваринництва.

Здатність використовувати знання з основних технологій заготівлі, виробництва та зберігання кормів для формування кормової бази підприємства.

Здатність до складання раціонів для різних видів і статевовікових груп тварин та організації їх нормованої годівлі з урахуванням наявних фінансових та ресурсних обмежень.

Здатність застосовувати доцільні системи та способи утримання сільськогосподарських тварин і контролювати та оптимізувати мікроклімат технологічних приміщень.

Здатність застосовувати базові знання економіки, організації та менеджменту у виробництві та переробці продукції тваринництва.

Здатність здійснювати контроль технологічних процесів під час виробництва та переробки продукції скотарства.

Здатність здійснювати контроль технологічних процесів під час виробництва та переробки продукції свинарства.

Здатність здійснювати контроль технологічних процесів під час виробництва та переробки продукції птахівництва.

Здатність застосовувати знання морфології, фізіології та біохімії різних видів тварин для реалізації ефективних технологій виробництва і переробки їх продукції.

Здатність застосовувати знання організації та управління технологічним процесом переробки продукції тваринництва для ефективного ведення господарської діяльності підприємства.

Здатність аналізувати господарську діяльність підприємства, вести первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її оплати.

Здатність використовувати спеціальні знання для проведення санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів на фермах та інших об’єктах із виробництва і переробки продукції тваринництва.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологічні процеси з виробництва і переробки продукції тваринництва.

Навчати співробітників підприємства сучасних та нових компонентів технологічних процесів з виробництва і переробки продукції тваринництва.

Виконувати функціональні обов’язки, нівелюючи вплив різних чинників та виробничих ситуацій.

Організовувати спільну діяльність робочого колективу.

Забезпечувати якість виконуваних робіт.

Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середовища.

Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Застосовувати знання з відтворення та розведення сільськогосподарських тварин для ефективного ведення господарської діяльності підприємства.

Обирати раціональні технології заготівлі, виробництва та зберігання кормів.

Здійснювати нормовану годівлю тварин.

Забезпечувати оптимальні умови утримання сільськогосподарських тварин і мікроклімат технологічних приміщень.

Застосовувати закони економіки, організації та менеджменту у виробництві та переробці продукції тваринництва.

Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасних технологій з виробництва молока та яловичини.

Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль сучасний технологій виробництва свинини.

Забезпечувати параметри та здійснювати технологічний контроль виробництва продукції птахівництва.

Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунтовані технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Розробляти і ефективно управляти технологічними процесами переробки продукції тваринництва.

Здійснювати первинний облік матеріальних цінностей, основних засобів, праці та її оплати.

Забезпечувати дотримання біологічної безпеки на підприємствах із виробництва та переробки продукції тваринництва.

Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності.

Знати основні історичні етапи розвитку предметної області.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1432 від 21 грудня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
21.12.2018

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів