Олег Шаров: особливості вступу для осіб з інвалідністю

Умовами прийому на навчання до ВНЗ у 2017 році передбачені три траєкторії вступу для осіб з інвалідністю

Олег Шаров: особливості вступу для осіб з інвалідністю

Автор: Олег Шаров, директор департаменту вищої освіти МОН.

Цей текст готується для різних роз’яснень на день відкриття реєстрації заяв для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, тому буду дуже вдячний за підказки та застереження.

Особливості вступу для осіб з інвалідністю

На гарячій лінії МОН періодично повторюється питання про порядок вступу осіб з інвалідністю до вищих навчальних закладів, зокрема, на бюджетні місця.

Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році передбачені три основних траєкторії вступу на навчання для осіб з інвалідністю.

Перша траєкторія. Співбесіда

Вступ за співбесідою – одна з спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі та здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли достатньою підставою для зарахування на бюджетне місце є протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування за результатами співбесіди (яка використовується в якості вступного випробування замість зовнішнього незалежного оцінювання) з конкурсних предметів.

Право на вступ за співбесідою для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

  • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди (Увага! До цієї категорії входять не тільки особи з інвалідністю!);
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Особи, яким надано право на вступ за співбесідою, і які бажають скористатись цим правом, подають заяви в паперовій формі з наданням підтверджуючих право на пільгу документів. Вони можуть також зареєструвати електронний кабінет і подавати заяви в електронній формі (у разі наявності результатів ЗНО), але за тими заявами вони не зможуть скористатись правом на вступ за співбесідою.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди починається 12 липня, закінчується о 18 год. 00 хв. 20 липня. Співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші бюджетні місця. Зарахування цієї категорії вступників на бюджетні місця відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші бюджетні місця і не беруть участь в адресному розміщенні державного замовлення.

Співбесіда є однією з форм вступних випробувань і використовується замість складання ЗНО для визначених вище категорій вступників. Якщо вступник, який має право на зарахування за співбесідою, склав ЗНО, то це не заважає йому вступати за співбесідою і не звільняє від її проходження.

Особи, які мають право на вступ за співбесідою, але не зараховані на навчання за результатами співбесіди, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала (в разі, якщо складали ЗНО).

У разі участі в конкурсі на загальних засадах і зарахуванні за його результатами на місця за кошти фізичних та юридичних осіб такі вступники можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це можливе в разі, якщо отриманий вступником конкурсний бал менший прохідного (мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією в загальному конкурсі) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для визначених у Додатку 4 до Умов прийому Переліку спеціальностей).

Особи, які мають право на вступ за співбесідою, можуть вступати також на небюджетні конкурсні пропозиції. У такому разі право на вступ за співбесідою замість ЗНО зберігається, а можливість навчання за бюджетні кошти не надається.

Друга траєкторія. Іспити та квоти-1

Вступ за іспитами та квотами – одна з спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі та здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли вступні випробування складаються у формі іспитів у вищому навчальному закладі замість зовнішнього незалежного оцінювання з усіх або частини конкурсних предметів, а конкурсний відбір здійснюється в межах осіб, які мають право вступати за квотою-1 на виділені місця.

Право на вступ за співбесідою для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, зокрема (!), мають особи:

  • які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(-их) навчального(-их) предмета (-ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
  • яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Особи, яким надано право на вступ за іспитами та квотою-1 і які бажають скористатись цим правом, подають заяви в паперовій формі з наданням підтверджуючих право на пільгу документів. Вони можуть також зареєструвати електронний кабінет і подавати заяви в електронній формі (у разі наявності результатів ЗНО, достатніх для проходження конкурсного відбору), але за тими заявами вони не зможуть скористатись правом на вступ за іспитами та квотами-1.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі іспитів та квот-1 починається 12 липня, закінчується о 18 год. 00 хв. 20 липня. Вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно.

Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі вступних іспитів за квотами-1, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня, тобто одночасно з рекомендаціями до зарахування осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та творчих конкурсів.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 05 серпня, зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня.

Іспити можна проходити лише з тих конкурсних предметів, з яких вступник не зміг проходити зовнішнє незалежне оцінювання (з усіх предметів у разі відмови в реєстрації для участі в ЗНО).

Якщо учасник конкурсного відбору за іспитами та квотами-1 не отримує рекомендацію до зарахування за квотами-1, то він автоматично бере участь у конкурсі на загальних засадах з таким самим конкурсним балом та пріоритетністю. Неотримання рекомендації до зарахування на бюджетні місця означає для цієї категорії вступників відмову в її отриманні як за квотою-1 , так і в конкурсі на загальних засадах.

У разі зарахування за результатами конкурсу на загальних засадах на місця за кошти фізичних та юридичних осіб такі вступники можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це можливе в разі, якщо отриманий вступником конкурсний бал менший прохідного (мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією в загальному конкурсі) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для визначених у Додатку 4 до Умов прийому Переліку спеціальностей).

Особи, які мають право на вступ за іспитами та квотами-1, можуть вступати також на небюджетні конкурсні пропозиції. У такому разі право на вступ за іспитами замість ЗНО зберігається, а можливість навчання за бюджетні кошти не надається.

Для довідки: Квоти-1 встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) та тридцяти відсотків (у вищих навчальних закладах (структурних підрозділах вищих навчальних закладів), які функціонують на території Донецької та Луганської областей, і переміщених вищих навчальних закладах) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення.

Третя траєкторія. Переведення на вакантні бюджетні місця

Можливість переведення на вакантні бюджетні місця – одна з спеціальних умов щодо здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли вступники мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.

Право на переведення на вакантні бюджетні місця мають:

  • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
  • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2.

Особи, яким надано право на переведення на вакантні бюджетні місця, реєструють електронні кабінети і подають заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на загальних засадах на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання починається 12 липня, закінчується о 18 год. 00 хв. 26 липня.

Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня, тобто одночасно з рекомендаціями до зарахування осіб, які вступають на основі іспитів та квот-1 або творчих конкурсів.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 05 серпня, зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня.

У разі зарахуванні за результатами конкурсу на загальних засадах на місця за кошти фізичних та юридичних осіб такі вступники можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це можливе в разі, якщо отриманий вступником конкурсний бал менший прохідного (мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією в загальному конкурсі) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для визначених у Додатку 4 до Умов прийому Переліку спеціальностей).

Оригінал

Освіта.ua
12.07.2017

Популярні блоги
Д. Ламза: ніхто не хоче йти в освіту або школа без учителів Від Кабінету Міністрів немає жодних дій щодо підвищення значимості професії вчителя
С. Колебошин: 3000 спартанців (задача про молодих вчителів) 3000 молодих вчителів на 15000 шкіл, що в середньому – 1 новий вчитель на 5 шкіл
І. Совсун: як надовго ще вистачить запалу учителів? Існує гігантська прірва між переможцями світових олімпіад і базовим рівнем українських шкіл
Тетяна Сердечна: зарплати у вчителів мають бути різні Є шанс, що колись держава буде в змозі оплачувати роботу людей, які працюють із її майбутнім
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Льготам  НЕТ
Наше Государство привыкло решать все проблемы, "вытягивая" одних "вышвыривая" других.Тема инвалидов очень щепетильная и здесь сложно, не показаться черствым, но есть области науки в которых не должно быть ни каких льготников. Единый критерий-безукоризненные знания. Это медицина. Я считаю, что все "льготники" , поступающие в Медвузы, прежде всего должны пройти мед колледжи. И тогда все станет ясно. Пусть учатся, сдают КРОКи, выносят "утки" на практиках, , делают уколы, ходят в морги, а потом пожалуйста, поступай по "льготному" списку, как медработник. Список льготных категорий не может постоянно пополняться. И причем здесь АТО. Люди, которые защищают нашу Родину от агрессора, должны быть обеспечены всем на столько, чтобы не становиться не в какие очереди льготников, чтобы их проклинали. Они слишком многое сделали для Страны, чтобы их унижать.Успокойтесь со своими льготами, рассадником коррупции. Единственная льгота , которая должна быть- это безукоризненные знания и любовь к...
Юлія
Для Льготам НЕТ: Солидарна! Может я чужую конституцию читаю?пишет: Громадяни мають право безкоштовно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі" Кто сказал в конкурс засовывать пільги?
Коментувати
вероянтно
тех,кто придумал инвалидов принимать вне общих правил приёма, лечить будут принятые по квотам инвалиды. Пусть Бог даёт им силы, но . . .